za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBO hnutí › Stanovy spolku Občané za spokojené bydlení

Stanovy spolku Občané za spokojené bydlení

(verze dle nového občanského zákoníku, z 11.2.2015; ke stažení též zde: Stanovy 2015 [201.3 kB, PDF] )

Čl. 1
Sídlo a cíl činnosti

 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen „OSB“) je Blanická 1787/22, Praha 2, 120 00.
 2. Cílem OSB je vyvíjet činnost:
  1. za zlepšení podmínek života v městské části Praha 2 směřující k dosažení spokojeného bydlení v domech obecních i soukromých prostřednictvím uspokojivých řešení problémů výše nájemného, výkonu správy majetku obce i adresné pomoci nájemníkům, sledování řádného hospodaření i způsobů výkonu veřejné správy a péči o veřejný prostor a rozvoj obce
  2. k pokračování prodeje bytů/domů ve správě městské části Praha 2 oprávněným nájemníkům.

Čl. 2
Členství v OSB

 1. Členem OSB se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
 2. Členství vzniká přijetím osoby výborem OSB na základě jeho písemné přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku. Nově přijatý člen může též zaplatit doborvolné zápisné.
 3. Uchazeč o členství v OSB svým podáním přihlášky dává souhlas se shromažďováním, vedením a zpracováváním jím dobrovolně poskytnutých osobních údajů, získaných o něm v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou zpracovávány výhradně k účelům, ke kterým byl spolek založen.
 4. Výbor je oprávněn jmenovat čestného člena OSB. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma práva účastnit se členské schůze.
 5. Čestný člen se může svého titulu kdykoli vzdát oznámením výboru.

Čl. 3
Práva a povinnosti člena OSB

 1. Člen OSB má zejména tato práva:
  1. účastnit se činnosti OSB, volit výbor a popřípadě další orgány, být volen do těchto orgánů účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
  2. být informován o činnosti OSB a jeho orgánů
  3. nahlížet do účetních dokladů OSB
  4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti OSB
  5. podílet se na praktické činnosti OSB.
 2. Člen OSB má zejména tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy OSB, řídit se jimi a plnit usnesení všech orgánů OSB
  2. hájit zájmy OSB a podílet se na plnění cílů OSB
  3. sdělovat výboru OSB případné změny údajů uvedených v přihlášce
  4. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích v souvislosti s činností OSB
  5. informovat bez zbytečného odkladu členy výboru o nových skutečnostech souvisejících s činností OSB, pokud člen takové informace získá
  6. platit řádně a včas členské příspěvky v souladu s rozhodnutím členské schůze.
 3. Seznam členů OSB je veřejný a může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni na internetových stránkách OSB. Je-li seznam neúplný, musí to být vyznačeno. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo pověřený člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 4. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 4
Zánik členství

Členství v OSB zaniká:

 1. písemným oznámením člena o ukončení členství předsedovi OSB
 2. úmrtím člena
 3. rozhodnutím výboru OSB o vyloučení člena pro hrubé porušování stanov OSB
 4. rozhodnutím výboru OSB o vyloučení, pokud člen neuhradí členské příspěvky, a to ani po opakované výzvě
 5. zánikem OSB.

Čl. 5
Organizační uspořádání OSB

 1. Orgány OSB jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor OSB, který ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a dle potřeby další funkcionáře
  3. případně další orgány, pokud byly z rozhodnutí členské schůze zřízeny
 2. Nejvyšším orgánem OSB je členská schůze. Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby nejméně však jednou ročně.
 3. Členská schůze zejména:
  1. schvaluje stanovy OSB a změny těchto stanov
  2. volí členy výboru OSB
  3. rozhoduje o zřízení dalších orgánů OSB a volí členy těchto orgánů
  4. odvolává z funkce člena výboru OSB
  5. schvaluje výši příspěvků
  6. schvaluje zprávu o činnosti OSB předkládanou výborem
  7. schvaluje účetní uzávěrku OSB za uplynulý rok
  8. schvaluje rozpočet
  9. schvaluje koncepci činnosti OSB
  10. rozhoduje o provozování kanceláře OSB
  11. rozhoduje o případném zániku OSB.
 4. Členskou schůzi svolává předseda, a to vždy písemnou i elektronickou formou s uvedením programu.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je­‑li přítomna alespoň čtvrtina členů OSB. Pokud nedosáhne počet přítomných členů OSB potřebný počet ani po uplynutí čtvrthodiny po jejím zahájení, je členská schůze schopna se usnášet v počtu přítomných členů. Jejich počet však musí být minimálně 30 členů OSB.
 6. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen OSB má jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny.
 7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů OSB.
 8. OSB může přijímat usnesení mimo členskou schůzi, a to písemnou formou. V takovém případě je přijímáno členy „per rollam“. Usnesení „per rollam“ je přijato, pokud je nadpoloviční většina stanovisek, které výbor obdrží zpět ve lhůtě výborem stanovené, kladných. Tato lhůta nesmí být kratší, než 5 dní od data vyhlášeného výborem OSB. K platnosti hlasování musí být kvórum alespoň 25%. Výbor vyhlásí, zda bylo usnesení přijato. Přijímat usnesení mimo členskou schůzi nelze v případě volby členů orgánů OSB a ve věcech, kdy to stanoví právní úprava.
 9. Výbor OSB (dále jen „výbor“) je výkonným a statutárním orgánem OSB a je volen členskou schůzí. Řídí činnost OSB mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly, které mu byly členskou schůzí uložené. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli a zájmy OSB a s rozhodnutími členské schůze, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.
 10. Za OSB navenek jednají vždy nejméně dva členové výboru společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.
 11. Za OSB může jednat i pověřený člen OSB, a to na základě písemného pověření, které mu udělil výbor.
 12. Výbor má minimálně pět členů. Počet volených členů výboru musí být vždy lichý. Členy výboru volí členská schůze OSB.
 13. Výbor je volen na 1 rok. Členové výboru mohou být voleni opakovaně.
 14. Člen výboru nebo dalšího voleného orgánu může v průběhu volebního období písemným podáním, doručeným předsedovi, oznámit svůj úmysl odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru je účinné posledním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo písemné podání doručeno ostatním členům výboru. O odstoupení člena informuje předseda na nejbližší schůzi výboru.
 15. Odstoupí­‑li v období mezi schůzemi některý z členů výboru, výbor kooptuje na jeho místo náhradníka z členů OSB tak, aby byl vždy zachován lichý počet členů v souladu s čl. 5, odst. 13 stanov.
 16. Klesne­‑li v období mezi výročními schůzemi počet členů výboru na méně než polovinu, svolá předseda do jednoho měsíce mimořádnou členskou schůzi, která zvolí nový výbor.

Čl. 6
Hospodaření OSB

 1. Příjmy OSB tvoří příspěvky členů, zápisné, sponzorské dary a dotace. O stanovení výše členských příspěvků rozhoduje členská schůze.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny především na uskutečňování cílů uvedených v čl. 1 stanov a na úhradu nezbytných provozních nákladů, spojených s činností OSB.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
 4. Výbor předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření OSB za uplynulý kalendářní rok a návrh ročního rozpočtu.
 5. V případě zániku OSB, pokud poslední členská schůze nerozhodne jinak, je likvidační zůstatek OSB rozdělen rovným dílem mezi členy.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení, zánik OSB

OSB zanikne, usnese­‑li se o dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným sdružením členská schůze, nebo ze zákonných důvodů.

V Praze dne 11.2.2015

--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2