za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Červnové zasedání Zastupitelstva MČ Prah 2 –zprávy za rok 2019, program regenerace, finanční podpory aj.

Červnové zasedání Zastupitelstva MČ Prah 2 –zprávy za rok 2019, program regenerace, finanční podpory aj.

23. června 2020 | Jaroslav Šolc

Dne 22. června proběhlo 8. řádné zasedání Zastupitelstva Prahy 2. Již opět v domovské zasedačce na radnici na náměstí Míru, nicméně v rouškách. Program měl 17 bodů, včetně jednoho nově zařazeného a interpelací zastupitelů.
Na začátku byli zvoleni dva noví přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2. Za přítomnosti zástupců Komwag byla projednána zpráva této společnosti za uplynulý rok. Stejně tak zpráva Městské policie o bezpečnostní situace na území Prahy 2 za rok 2019. Po schválení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru na pořízení vybavení byla projednána a schválena třetí zpráva – souhrnná zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2019. Významnější diskusi vyvolal až následující bod – k Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který byl schválen i bez některých hlasů opozice. Další body byly již projednávány a schvalovány poměrně hladce, jen s minimálními připomínkami. Čtyři body z majetkové oblasti, z toho jeden standardní prodej pozemku pod dříve prodaným domem. Dále pět bodů týkající se poskytnutí veřejné finanční podpory – v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, v oblasti sociální a sociálně zdravotní, podpora a účelová dotace pro Dům dětí a mládeže a dotace spolku AKORD. Připravený program uzavřely body s úpravami jednacích řádů. Jednací řád Zastupitelstva byl v bodě k interpelacím občanů rozšířen o možnost doplňujícího dotazu a jednací řád výborů Zastupitelstva zavedl po zkušenostech z koronakrize možnost on-line jednání, ovšem bez hlasování per-rollam, které podle stanoviska MV ČR není možné.
Starostka Jana Černochová uvedla materiály poskytnuté zastupitelům ve formě informace a ještě před 17. hodinou otevřela interpelace. Za občany byly podány dvě interpelace, jedna ke starší mu případu z majetkové oblasti, ve druhé pak bylo předneseno potěšující poděkování pracovníkům Centra sociálních služeb.
Více interpelací bylo předneseno ze strany zastupitelů. Tématy byly zejména příprava centra Nový domov, nádoby na bioodpad pro domy ve správě MČ, častější podávání informací o stavu zhodnocení finančních prostředků, finance vynaložené na opatření v souvislosti koronakrizí a změny v modrých parkovacích zónách. Již kolem půl šesté bylo zasedání hotovo a starostka popřála zastupitelům hezké léto návrat ve zdraví na zářijové jednání.
Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2