za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Historie OSB

Historie OSB

Vznik a činnost hnutí

 • Legislativní rámec: Hnutí je založeno podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích. Zákonným rámcem pro činnost spolku byl zákon č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Účast v komunálních volbách se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
 • Záměr na vytvoření politického hnutí byl projednán na členské schůzi spolku OSB v únoru 2016. Hlavním důvodem bylo dlouhodobé působení v komunální politice a reálné možnosti ve sběru podpisů na volební petici pro sdružení nezávislých kandidátů. Plán postupu pro založení hnutí bych schválen na členské schůzi v únoru 2017.
 • V průběhu jara 2017 proběhl sběr podpisů k petici pro registraci politického hnutí. Podařilo se získat přes 1200 podpisů, z nichž většina pocházela od občanů Prahy 2. Děkujeme za podporu.
 • Přípravný výbor podal návrh na registraci politického hnutí a toto bylo dne 19. května 2017 registrováno MV ČR pod č.j. MV-59313-4/VS-17.
 • 7. června jsme rozeslali členům spolku OSB e-mailem elektronické přihlášky do hnutí. Ustavující schůze hnutí úspěšně proběhla 21. června 2017 před mimořádnou ukončovací schůzí spolku OSB, došlo ke zvolení členů výboru hnutí a členů kontrolní a smírčí komise hnutí.
 • První schůze výboru politického hnutí OSB pak ve čtvrtek 29. června 2017 zvolila ze svého středu předsedu Ing. Zdeňka Michla a místopředsedu Ing. Martina Jírovce, kteří jsou statutárními orgány hnutí. Členové kontrolní a smírčí komise pak ze svého středu zvolili předsedkyni Ing. Michaelu Jírovcovou. Výbor potvrdil následně další osoby v roli poradců.
 • Orgány hnutí se pravidelně scházejí a řeší aktuální provozní otázky, společně s klubem zastupitelů se zabývají činností na radnici Prahy 2, zajišťují kontakt se členy a příznivci příp. spolupráci dalšími subjekty.
 • Byly zahájeny přípravy na komunální volby 2018.

Historie sdružení/spolku a působení na radnici

 • Vzniku Občanského sdružení pro privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Praze 2 (OS) v roce 2008 předcházely neúspěšné diskuse zájemců o pokračování privatizace bytového fondu s tehdejší politickou reprezentací Prahy 2 vzešlou z voleb v r. 2006. Cílem bylo pokračování prodeje oprávněným nájemníkům, kteří zde dlouho bydleli a mají zájem zůstat nadále rezidenty Prahy 2, investovali do oprav nemalé vlastní prostředky, nebylo jim umožněno zúčastnit se předchozích vln privatizace a se znepokojením sledovali růst nájemného a nedostatečnou údržby bytového a domovního fondu.
 • Členové sdružení následně rozšířili svůj tematický záběr na širší oblast bydlení a života v městské části a rozhodli se pod pozměněným názvem Občané za spokojené bydlení (OSB) zúčastnit komunálních voleb v roce 2010 jako sdružení nezávislých kandidátů (podmínkou byl mj. sběr téměř 4 tisíc podpisů spoluobčanů pod volební petici).
 • Ve volbách v r. 2010 získalo OSB v zastupitelstvu Prahy 2 překvapivých 8 mandátů (z celkem 35). Zastupitelé zahájili činnost na radnici a sbírali nové zkušenosti. Přestože OSB zůstalo v opozici, koaliční subjekty se k tématu prodeje vrátily a zahájily pod vedením ODS přípravy další etapy prodejů (seznam vybraných 130 domů, stanovení Pravidel, vysoutěžení realizátora prodeje, zahájen prodej domů družstvům). Dařilo se i v jiných oblastech (podpora tzv. férového nájemného, zavedení interpelací na jednání zastupitelstva, zveřejňování některých informací na webu, diskuse se specifickými cílovými skupinami – např. pejskaři, zastání jedné z ředitelek ZŠ apod.). Na konci funkčního období se náš klub rozrostl o devátého člena (zastupitelka původně zvolená za TOP 09).
 • V souladu s požadavky Nového občanského zákoníku byla provedena v r. 2015 transformace právní formy z občanského sdružení na zapsaný spolek OSB.
 • V roce 2014 se OSB (SNK) opět zúčastnilo komunálních voleb v Praze 2 a získalo 6 mandátů. Tentokráte jsme se již stali součástí koalice s ODS a TOP 09. Podařilo se nám dohodnout uspokojivé koaliční programové prohášení rady. V Radě MČ jsme získali do kompetence oblast prodeje a bytové politiky a oblast kultury. Po oslabení klubu TOP 09 odchodem několika členů jsme získali v RMČ třetí pozici.
 • Teprve v tomto funkčním období byl zahájen prodej po bytových jednotkách a bylo třeba zpřesnit podmínky. V roce 2016 došlo ke komplikacím v postupu prodeje (diskuse o ceně obvyklé, nastavení slev, zodpovědnost zastupitelů za péči řádného hospodáře, zesílení tlaku opozice proti prodejům) a bylo nutno získat stanoviska kontrolních orgánů MV ČR a HMP. Komplikace byly překonány a podařilo se zahájit i prodej dříve pozastavené skupiny domů v tzv. 5. balíčku.
 • Odpovědně jsme pracovali a pracujeme i v jiných svěřených oblastech (bytová politika, kultura, sport) a své názory projevujeme v dalších oblastech v působnosti jiných radních.
 • V roce 2016 byla otevřena otázka možného vzniku politického hnutí OSB (viz výše).
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2