za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Informace z 13. řádného zasedání Zastupitelstva MČ P2 dne 19. 6. 2017

Informace z 13. řádného zasedání Zastupitelstva MČ P2 dne 19. 6. 2017

21. června 2017

Červnové zastupitelstvo mělo na programu celkem 22 bodů vč. interpelací občanů a zastupitelů. Při schvalování programu byl stažen bod č. 19. "k prodeji id. 3/4 pozemku parc. č. 1236, jehož součástí je objekt k bydlení na adrese Šafaříkova 358/9 a id. 3/4 pozemku parc. č. 1235". V termínu, po který byl vyvěšen záměr podíl na domě ze strany MČ odprodat, předložil novou nabídku další uchazeč.

Bohužel, již po několikáté stejně hrubým a odsouzeníhodným způsobem vystoupil v úvodu zasedání zastupitel Richter s požadavkem, aby zasedání nebylo vedeno paní starostkou. Na její osobu jsme nebyli ušetřeni hrubých urážek a nesmyslných obviňování.

Prvním bod programu byl k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2016 - závěrečný účet.

Dále program pokračoval schvalováním dvou žádostí vlastníků jednotek, kteří je od MČ odkoupili se slevou za omezení dispozičního práva a nyní požadovali zrušení předkupního práva a doplacení kupní ceny za roky, kdy blokace nebyla dodržena s tím, že by jim bylo umožněno s byty volně nakládat. Zastupitelstvo 100 % přítomných odhlasovalo nezrušení předkupního práva a v případě žádostí je MČ ochotna ke zpětné koupi bytové jednotky, pokud je z různých důvodů vlastník nucen změnit způsob svého bydlení. Prodej by proběhl za stejných podmínek, za kterých byla BJ prodána.

Zastupitelstvo odhlasovalo podporu jak Policii ČR, tak Městské policii formou darů (kamery, protidrogové testery) a finanční podporu na program prevence kriminality a k potlačení sociálně patologických jevů.

Byly rozděleny granty v oblasti kultury a sportu, finanční podporu na základě žádostí a jejich posouzení získaly organizace působící v oblasti sociální a sociálně zdravotní. Účelovou dotaci obdrželo sdružení AKORD a Dům dětí a mládeže Praha 2. Veřejná podpora byla schválena i v oblasti životního prostředí.

S ohledem  na výstavbu zařízení pro péči o děti do tří let (jesle Ječná 29) byla odsouhlasena směna pozemku.

Hlasováním prošly i prodeje dvou pozemků pod dříve privatizovanými domy, aby došlo ke scelení vlastnictví pozemku a nemovitosti na něm stojící. Pro MČ je odprodej výhodnější, než dlouhodobá smlouva o pronájmu pozemku za nízké nájemné. V současné době je pozemek vždy již součástí prodejů nemovitostí.

V interpelacích občanů byl podán dotaz občana, se kterým byla uzavřena kupní smlouva, díky opožděné platbě ale dle znění KS tato zanikla. Byl ujištěn, že žádosti o dodatečné odkoupení BJ je evidována, nicméně až po ukončení stávající vlny prodejů bude zastupitelstvo rozhodovat, zda a za jakých podmínek tuto BJ odprodá. Pravidla prodeje platí vždy jen pro první učiněnou nabídku akceptace koupě.

Další občan uplatnil dotaz na téma dobíjecích stanic pro elektromobily a jejich provoz. Více témat pak bylo otevřeno v bloku pro interpelace zastupitelů. Například návrh na zveřejňování pozvánek na ZMČ na facebooku MČ, dotaz na personální situaci v akciové společnosti vlastněné MČ Správa nemovitostí Praha 2 a na opravy volných bytů, k postupu prací na studii ke stavbě garáží pod Nuselskými schody. Zástupce SZ interpeloval na téma prodejních cen BJ v rámci odprodeje bytů ze strany MČ v souvislosti s aktuálními cenami bytů, dosaženými v prodejní aukci volných bytů v prodaných domech.
Byl prezentován zajíamavý podnět na opravu pomníku padlých samaritánů v areálu nemocnice na Karlově náměstí, s příslibem, že MČ se tématu bude věnovat..
Témata:Správa majetku  Prodej pozemků pod privatizovanými domy  Rozvoj obce  Sociální péče  Sport--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2