za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBO hnutí › Stanovy politického hnutí Občané za spokojené bydlení

Stanovy politického hnutí Občané za spokojené bydlení

(verze z 19.5.2017; ke stažení též zde: Stanovy politického hnutí Občané za spokojené bydlení [303.9 kB, PDF] )

Článek I.
Název, zkratka a sídlo

 1. Název politického hnutí je Občané za spokojené bydlení (dále jen „Hnutí“) a může používat zkratku OSB.
 2. Sídlem Hnutí je Praha.

Článek II.
Programové cíle

 1. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.
 2. Hnutí se zaměří na výkon samosprávy v Praze se zvláštním zaměřením na městskou část Praha 2 ve všech oblastech života, které orgány městské části svým rozhodováním ovlivňují.
 3. Hnutí bude usilovat o to, aby zejména MČ Praha 2 zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny, ať již v nájemních bytech obecních, u soukromých majitelů nebo v bytech vlastních.
 4. Hnutí se zaměří na to, aby se zejména MČ Praha 2 rozvíjela ke spokojenosti rezidentů z hlediska zajištění základních funkcí obce, respektování tradic i otevřenosti k novým trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb a aktivit pro občany.
 5. Hnutí bude prosazovat, aby zejména MČ Praha 2 hospodařila efektivně a transparentně, aby ve spolupráci s ostatními, zejména sousedními městskými částmi dokázala co nejlépe uhájit zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy.
 6. Hnutí si klade za cíl, aby občané byli na svoji obec hrdí a považovali ji za správný domov pro sebe i pro své děti, za domov, na jehož spokojeném životě se sami aktivně podílejí.
 7. Hnutí napomáhá aktivní účasti občanů ve veřejném životě ve své obci, v místě, kde žijí. A to i těch občanů, kteří nemají ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky.
 8. Hnutí svým zaměřením navazuje na činnost a program spolku OSB, který od roku 2008 usiloval a usiluje nejen o pokračování prodeje domů a bytů ve správě městské části Praha 2 oprávněným nájemníkům, ale i o celkové zlepšování podmínek života a spokojené bydlení v městské části Praha 2.
 9. Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené činnosti. Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům hnutí.
 10. Program bude konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze, zásadně před příslušnými volbami, kterých se bude hnutí zúčastňovat.

Článek III.
Členství v hnutí

 1. Členem Hnutí (zákon č. 451/1991 Sb.) může být každý občan České republiky starší 18 let, který svým podpisem na přihlášce stvrdil souhlas se stanovami a programem hnutí, s těmito stanovami a programem hnutí souhlasí.
 2. Souběžné členství v jiné politické straně či hnutí je neslučitelné s členstvím v Hnutí OSB.
 3. Prvními členy hnutí se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy hnutí dnem doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci Hnutí OSB pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení výborem. Členové přípravného výboru svolají ustavující členskou schůzi do 90 dnů od doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci hnutí. Do doby ustavující schůze a volby výboru rozhodují o přijetí nových členů a jednají za hnutí členové přípravného výboru.
 4. Občan se stává členem Hnutí OSB podpisem přihlášky a většinovým rozhodnutím (nadpoloviční většinou přítomných členů) výboru a zaplacením členského příspěvku.
 5. Dokladem o členství v Hnutí OSB je členská legitimace.
 6. Členství v Hnutí OSB zaniká vystoupením člena písemným prohlášením doručeným výboru Hnutí OSB, nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena, úmrtím, nebo vyloučením člena. Členství v Hnutí OSB nelze přerušit ani pozastavit.
 7. O vyloučení člena Hnutí OSB rozhoduje výbor, a to nadpoloviční většinou přítomných členů, kdy vyloučit člena je možno pouze v případě hrubého opakovaného porušení stanov nebo v případě, že aktivně vystupuje na veřejnosti proti programu a zájmům hnutí. Vyloučení musí předcházet písemné upozornění.
 8. Člena Hnutí musí výbor vyloučit, dozví-li se, že byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin po dni vzniku členství v Hnutí.
 9. Návrh na vyloučení může podat kterýkoli orgán Hnutí. Doručením návrhu je zahájeno řízení, které musí být uzavřeno do 60 dnů.
 10. Vyloučený člen může podat odvolání do 15 dnů od doručení usnesení o vyloučení ke Kontrolní a smírčí komisi. Její rozhodnutí je konečné. Odvolání má odkladný účinek.
 11. V případě méně závažného provinění může výbor a Kontrolní a smírčí komise udělit členovi napomenutí.
 12. Registrovaní příznivci Hnutí („dále jen příznivci“) jsou osoby, které nejsou členy Hnutí, ale podporují ho a mají zájem podílet se na činnosti Hnutí. Registrovaným příznivcem hnutí se osoba stává schválením přihlášky výborem Hnutí prostou většinou hlasů. Registrovaní příznivci mají právo účastnit se členské schůze Hnutí, nemohou však hlasovat ani být voleni do orgánů hnutí, ale mohou být navrženi Hnutím do zastupitelských sborů a poradních orgánů těchto sborů (komise, výbory). Registrovaní příznivci mají povinnost dodržovat stanovy Hnutí, respektovat rozhodnutí orgánů Hnutí a jednat v souladu s programovými cíli Hnutí.  Registrovaným příznivcem Hnutí přestává být osoba po doručení písemného oznámení o ukončení spolupráce s Hnutím nebo rozhodnutím výboru.
 13. Vedením agendy evidence členů a příznivců je pověřen jeden člen výboru Hnutí. Členové a příznivci jsou evidováni odděleně.

Článek IV.
Práva a povinnosti člena

 1. Člen Hnutí má právo:
  1. volit a být volen do všech orgánů Hnutí, účastnit se osobně v souladu s těmito stanovami tvorby programu Hnutí, vyjadřovat své názory, podávat návrhy, dotazy, podněty a stížnosti orgánům Hnutí a být informován ve lhůtě do 1 měsíce o výsledku jejich projednání.
  2. účastnit se členské schůze Hnutí a rozhodovat na ní
  3. na přístup ke všem písemnostem, které se týkají Hnutí
  4. podílet se na praktické činnosti Hnutí.
 2. Člen Hnutí má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a dodržovat a prosazovat program Hnutí,
  2. platit členské příspěvky, které se vybírají nejméně jednou za rok ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze,
  3. aktivně se účastnit činnosti Hnutí, dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů Hnutí a dbát o dobré jméno Hnutí.

Článek V.
Organizační struktura a orgány DPD

 1. Hnutí nevytváří organizační jednotky.
 2. Orgány Hnutí jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor
  3. Kontrolní a smírčí komise
 3. Nejvyšším orgánem Hnutí je členská schůze. Schází se podle potřeby, minimálně jednou za rok. Jejími členy jsou všichni členové hnutí, kteří se jí zúčastní. Členská schůze schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Hnutí za uplynulý kalendářní rok a rozpočet na další období. Volí a odvolává výbor Hnutí, Kontrolní a smírčí komisi.
 4. Členská schůze rozhoduje o změnách stanov.
 5. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o jakékoliv záležitosti Hnutí, pokud z obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov nevyplývá, že tato záležitost je vyhrazena jinému orgánu.
 6. Členskou schůzi svolává výbor. Členskou schůzi je též možno svolat do jednoho měsíce od doby, kdy o její svolání požádá nejméně 1/3 registrovaných členů Hnutí. Pozvánku na členskou schůzi musí obdržet všichni členové Hnutí v písemné nebo elektronické formě minimálně 7 dní před datem jejího konání. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna buď nadpoloviční většina všech členů Hnutí, nebo alespoň všichni členové výboru a Kontrolní a smírčí komise.
 7. Výbor Hnutí má devět členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbor je zejména odpovědný za řádné hospodaření hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Rozhodnutí výboru je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů, minimální počet přítomných členů výboru potřebný pro usnášení schopnost je 5. V případě potřeby je možné hlasování členů výboru mimo schůzi výboru tzv. per rollam.
 8. Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu Hnutí. Předseda i místopředseda Hnutí jsou statutárním orgánem Hnutí a jsou oprávněni každý samostatně za Hnutí jednat, činit právní úkony a podepisovat. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu či zkratce hnutí připojí předseda či místopředseda svůj podpis s uvedením funkce.
 9. Kontrolním, revizním a smírčím orgánem Hnutí je Kontrolní a smírčí komise (dále jen „KSK“), která má tři členy včetně předsedy.
 10. Předsedu KSK volí členové KSK ze svého středu. Předseda předkládá jedenkrát ročně na členské schůzi zprávu o činnosti KSK.
 11. Kontrolní a smírčí komise rozhoduje o sporech mezi orgány a členy Hnutí, přísluší jí závazný výklad stanov, dodržování stanov a vnitrostranických předpisů Hnutí, dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů Hnutí a provádí kontrolu hospodaření Hnutí. Je ve své činnosti na ostatních orgánech Hnutí nezávislá a její závěry jsou projednány na nejbližší členské schůzi. Všichni členové Hnutí jsou povinni s KSK úzce spolupracovat a poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se účastnit jednání KSK.
 12. KSK svým rozhodnutím může pozastavit usnesení orgánu Hnutí, které je v rozporu s vnitřními předpisy Hnutí nebo obecně závaznými právními předpisy. Současně vyzve orgán, který napadené usnesení přijal, k jeho zrušení či změně a nestane-li se tak, rozhodne o platnosti členská schůze.
 13. Funkční období všech volených orgánů je dvouleté a jejich členové mohou být voleni opakovaně.  

Článek VI.
Hospodaření Hnutí

 1. Hospodaření Hnutí s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, platnými pro politické strany a politická hnutí. Hnutí je právnickou osobou a odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Hnutí za závazky Hnutí neodpovídají ani neručí.
 2. Příjmem Hnutí mohou být příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů či na činnost hnutí, příspěvky vlastních členů, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle §17 odstavce 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, půjčky a úvěry.
 3. Výši ročních členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje členská echůze.
 4. K rozhodnutí o nabývání nemovitého majetku ve prospěch hnutí a nakládání s ním je oprávněn výbor Hnutí.
 5. Finanční hospodaření Hnutí se řídí rozpočtem, schváleným jednou ročně členskou schůzí.
 6. Hospodaření hnutí podrobně upravuje hospodářská směrnice schvalovaná výborem Hnutí.
 7. Majetek Hnutí je vlastnictvím Hnutí jako celku a jednotliví členové, či orgány, kterým byl svěřen do užívání, s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho hospodárné a účelné využití.

Článek VII.
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.
 2. Změny těchto stanov jsou přijímány členskou schůzí Hnutí. Nezbytné dílčí změny ve stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i výbor Hnutí.
 3. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli orgánu Hnutí o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 4. Hnutí zaniká způsoby stanovenými zákonem, zejména dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickým hnutím. Rozhodnutí o zrušení hnutí či o jeho sloučení je oprávněna učinit pouze členská schůze Hnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě zrušení Hnutí rozpuštěním, pokud poslední členská schůze nerozhodne jinak, bude likvidační zůstatek Hnutí rozdělen rovným dílem mezi členy. K zániku hnutí dochází dnem vymazání hnutí ze seznamu.

Registrováno MV ČR dne 19.5.2017 pod č.j. MV-59313-4/VS-17, přiděleno IČO 061 18 658

Dokumenty ke stažení

--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2