za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › OSB – malé ohlédnutí

OSB – malé ohlédnutí

6. ledna 2018

Úvod

V roce 2017 jsme po 9 letech činnosti spolku Občané za spokojené bydlení (OSB) zahájili novou etapu jako politické hnutí. Máme za sebou 7 let působení v zastupitelstvu Prahy 2. Chceme pokračovat a připravujeme se na další komunální volby, které budou zhruba za deset měsíců. Snažíme se načerpat novou energii i nové posily. Jsme přesvědčeni, že hnutí působící výhradně v komunální politice má smysl, že občané mají být aktivní, zajímat se o dění ve své obci a mají hovořit do její správy resp. samosprávy. Ta nemusí být výsadou jen pro celostátně působící strany. Na přelomu roku bývá obvyklé se zamyslet, ohlédnout a trochu bilancovat. Pojďme to zkusit.

Co se povedlo

Ve stanovách i ve volebních programech jsme měli nejen prioritní témata jako pokračování privatizace, dostupné bydlení a efektivní správu majetku, ale i vše ostatní, čím se samospráva zabývá. Pojďme se ohlédnout, co a jak se daří realizovat. Nejprve k prioritám a k tomu, co máme v působnosti. Pak stručněji i k dalším tématům obsaženým v koaličním programovém prohlášení.

Prioritní témata ...

 • Stali jsme se stálým a respektovaným subjektem na politické scéně Prahy 2. První funkční období jsme byli nováčky v opozici, ale po volbách 2014 jsme se stali součástí vládnoucí koalice ODS, TOP 09, OSB. Do koaličního programu se nám podařilo prosadit v podstatné míře priority OSB a získali jsme nejprve 2, posléze 3 pozice v radě MČ. Ověřili jsme si sílu racionální argumentace, hledání kompromisů i dodržování daného slova. Koalice je i přes určité oslabení stabilní a dodržuje své sliby navzdory intenzivním tlakům z řad opozice (např. napadání prodeje domů a bytů). Museli jsme také překonat vnitřní problémy v OSB způsobené neuspokojenými individuálními ambicemi.
 • Prodej domů a bytů oprávněným nájemníkům pokračuje a chceme jej dokončit. Téma prodeje jsme rozhýbali již ve volbách 2010, kdy se k němu přihlásily (a následně v roce 2011 schválily pravidla a seznam vybraných domů) i některé subjekty, které jej dnes kritizují z opozičních lavic. Díky nám i vůli koaličních partnerů dodržet slib však prodej pokračuje. Téma patří v radě do naší gesce. Po prodejích domů jsme zahájili složitější prodej po bytových jednotkách a podařilo se vrátit do hry i domy z pozastaveného balíčku č. 5. Kvůli hrozbám trestních oznámení jsme vše, včetně poskytovaných slev, nechali důkladně přezkoumat právníky i kontrolními orgány na magistrátu a ministerstvu vnitra. Překonali jsme roční období nejistoty a pokračujeme dále, i když se mezitím změnily výchozí obvyklé ceny stanovené znalci. Přijali jsme i nová protispekulační opatření. Máme ambici dokončit přípravy pro všechny domy schválené k prodeji do konce tohoto funkčního období.
 • Zasazujeme se o dostupné nájemní bydlení. I toto je v naší gesci. Pomocí úprav pravidel sociální bytové politiky z roku 2012 jsme v červenci 2016 rozšířili dostupnost bydlení za zvýhodněných podmínek pro všechny cílové skupiny (senioři, hendikepovaní, mladé rodiny, sociálně potřební). Nájemní smlouvy na dobu neurčitou za tzv. férové nájemné nadále platí, došlo jen po několika letech k uplatnění inflační doložky. Sazba tzv. základního nájemného nekopíruje přísně vývoj na trhu, ani výsledky aukcí o nájemné (až 190 Kč/m2), ale byla v r. 2016 zvýšena pouze o 10% (ze 120 na 132 Kč/m2) a pro letošní rok zůstává bez dalšího zvýšení. Všem individuálním problémům a žádostem se odpovědně věnujeme v bytové komisi i v radě. Podporujeme zajištění nedostatkových kvalitních pracovníků ve vybraných oborech (školy, policie, sociální služby) i formou pronájmu služebních bytů.
 • Správa majetku prochází změnami. Tuto oblast má sice v působnosti radní z jiného koaličního subjektu, ale pozorně sledujeme vše, co souvisí se vznikem a fungováním nové akciovky Správa nemovitostí Praha 2. Uplatňujeme připomínky a pomáháme zprostředkovat zpětnou vazbu z terénu jako subjekt, v jehož řadách je nejvíce obecních nájemníků. Prosazujeme zavedení role domovníka alespoň v elektronické podobě (funkční help desk). Stojíme o vaše postřehy. Zároveň věříme, že po nelehkém startu a s novým vedením akciovky, obměněným po roce, se podaří i další zlepšení směrem k plánované efektivitě a spokojenosti. Formou aukcí probíhají od roku 2016 prodeje volných bytů v domech privatizovaných po bytových jednotkách. Průběžně pokračují rovněž prodeje pozemků pod dříve prodanými domy.
 • Kultura a sport i s novinkami. Tyto oblasti patří do naší gesce v radě. Snažili jsme se nejen pokračovat ve všem dobrém z dřívějška, ale iniciovali jsme i některé novinky. V roce 2016 jsme založili klub Dvojka pro přátele kultury, který má za sebou první rok fungování naplno (300 členů, 28 partnerů a 23 realizovaných akcí v roce 2017). Zavedli jsme cyklus Hudební léto v parcích Prahy 2, pokračujeme v dalších úspěšných akcích a cyklech. Věcně i finančně pomáháme našim kulturním organizacím, na jejichž kvalitní práci jsme náležitě hrdí (Novoměstská radnice, Knihovna na Vinohradech). Pomáháme dalším kulturním aktérům pomocí grantové podpory nebo výpůjček prostranství. Věnujeme se mapování a propagaci kulturně historického dědictví Prahy 2, včetně osobností. Podobně pomáháme i v oblasti sportu. Tradičně organizacím s členskou základnou mládeže (např. Sokol, USK, Palaestra aj.), pomocí nového programu pak i dalším pořadatelům sportovních akcí a soutěží. Spolu s kolegy usilujeme o rozšiřování možností, kde sportovat.
 • Moderní správa, transparentnost, participace – vše na dobré cestě. Téma průřezové, ale vždy jsme se mu dost věnovali. To, že je dnes možné na zasedání zastupitelstva vystoupit s interpelacemi občanů, je díky naší iniciativě z roku 2013, kdy jsme prosadili potřebnou úpravu jednacího řádu. Zápisy a usnesení ZMČ i RMČ jsou standardně zveřejňovány již dlouho. Od roku 2015 jsou pak zveřejňovány veřejnosti i audiozáznamy ze ZMČ. Standardně jsou zveřejňovány pozvánky a zápisy z výborů ZMČ. MČ pochopitelně dodržuje zákon a zveřejňuje veřejné zakázky (profil zadavatele) a smlouvy (registr smluv). Na webových stránkách MČ jsou zveřejňovány i další informace, nejen o majetku a hospodaření (vč. rozklikávacího rozpočtu), a poskytovány elektronické služby (objednání na úřad, hotové doklady, otázky a odpovědi, hlášení závad – infolinka ulice aj.). Kde je to smysluplné, jsou využívány elektronické aukce. Byla zprovozněna elektronická úřední deska. V roce 2017 byla v koalici v P2 nastartována příprava projektů spadajících do konceptu Smart Cities (Chytrá města) podporovaného hl. m. Prahou (v různých oblastech – informační služby, chytrý mobiliář, energetika, doprava, sociální služby aj.)

... a další témata řešená v koalici

 • Hospodaření. MČ má vyrovnané hospodaření. Neprojídá výnosy z prodejů v neúměrných běžných výdajích. S rozvahou připravuje investiční akce zařazované do rozpočtu. Zasazuje se o spravedlivější přerozdělování financí z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ. Praha 2 rozumně využívá dotační tituly a sama podporuje veřejně prospěšné aktivity jiných subjektů formou veřejné finanční podpory (granty) v různých tematických oblastech.
 • Sociální politika. MČ zajišťuje služby pro seniory, sociálně potřebné i hendikepované mj. prostřednictvím Centra sociálních služeb (opakovaně získalo ocenění), nízkoprahového centra, grantové podpory apod. Nově i sadou tzv. chytrých projektů v sociální oblasti (včetně možnosti zapojit další podporovatele). Provozuje klub Dvojka pro seniory. Provozuje baby-box na budově úřadu.
 • Školství. Zajišťuje údržbu a modernizaci školních budov a objektů (vč. sportovišť). Podporuje co nejvyšší kvalitu výuky, motivaci pedagogů a aktivitu dětí ve zřizovaných a MŠ. Podporuje mimoškolní aktivity dětí a mládeže ve volném čase (i pomocí grantů). Provozuje klub Dvojka pro děti a rodiče.
 • Územní rozvoj, životní prostředí. MČ připomínkuje návrhy koncepčních dokumentů hl. m. Prahy (Strategický plán) se znalostí území a potřeb městské části. Vydává stanoviska jako účastník územních a stavebních řízení pro projekty plánované na území městské části. V komunikaci s dotčenými orgány státní správy hájí zájmy MČ směrem ke státní správě (např. památkáři). Zajišťuje úklid a sběr odpadů (prostřednictvím Komwag). Provádí revitalizaci a průběžnou údržbu parků a dalších veřejných prostor, které má ve správě. Pečuje o mobiliář i památkové objekty v nich umístěné, které má ve správě (např. rekonstrukce pomníků na Karlově nám.). Prosazujeme osvětu a ohleduplnosti namísto neúměrné regulace také v problematice psů ve městě.
 • Doprava. V této oblasti možnosti MČ významně závisí na tom, co připraví magistrát (HMP), také výkon státní správy je nezávislý na samosprávě (uzavírky, povolování záborů aj.). Samospráva MČ se připojila k zákazu segwayů poté, co se byznys s jejich půjčováním přemístil z Prahy 1 k nám. MČ připomínkovala návrh nového uspořádání MHD (trasy linek) i nový systém zón placeného stání z dílny HMP. Připomínkuje záměry IPR týkající se dopravních opatření v souvislosti s rekonstrukcemi ulic a náměstí. Zpracovala cyklogenerel a nově i návrh na sadu chytrých opatření v oblasti dopravy (v e vazbě na celoměstskou situaci).
 • Bezpečnost. MČ dlouhodobě spolupracuje s příslušnými útvary městské i státní policie a hasičského sboru. Přináší nejen podněty ke zlepšení i operativní činnosti, ale pomáhá i formou darů na vybavení nebo ojediněle i stabilizačními služebními byty. Na situaci setrvalého nedostatku strážníků a policistů vytrvale upozorňuje nadřízené složky příslušných útvarů. MČ podporuje formou grantů programy v oblasti prevence kriminality. Praha 2 byla již dříve jednou z prvních MČ, které vyhlásily nulovou toleranci hazardu.

... a další jednotlivé případy

 • Náplavka. Důrazně jsme se ohradili proti tomu, že se z náplavky na Rašínově nábřeží stává magistrátem podporovaná a světově proslulá párty zóna. Problém eskaloval v r. 2017. Hluk, nepořádek, řada kotvících lodí provozující zábavní byznys, rušení nočního klidu, nerespektování pravidel, to vše je důvodem k oprávněným stížnostem obyvatel, kteří na nábřeží bydlí. Budeme i nadále prosazovat vyvážené respektování zájmů obyvatel Prahy 2 s přiměřeným oživením a modernizací náplavky.
 • Protialkoholová vyhláška. Nepodpořili jsme návrh magistrátu (HMP) na plošný zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v celém centru města. Iniciovala jej Praha 1 na podzim 2017 spíše kvůli cizincům, než bezdomovcům. Její důsledné uplatňování by umožnilo vysoké pokuty i za otevřenou lahev piva v parku v horkém dni nebo za kelímek se svařákem cestou domů z vánočních trhů. Považujeme za dostatečnou stávající právní úpravu s vymezením konkrétních míst a větší možnosti jak stávající zákazy vymáhat (označení, více strážníků apod.).
 • Regulace při smogových situacích. Magistrát (HMP) navrhl doplnění regulačního řádu o zákaz vjezdu motorových vozidel do města při vyhlášení smogové situace pro různá vozidla podle značky v liché a sudé dny. Praha 2 navrhla uplatnit výjimku ze zákazu pro vozidla splňující emisní limity EURO 6, vozidla přepravující osoby do zdravotnických zařízení a vozidla rezidentů.
 • Na Smetance – sportoviště versus komunitní zahrada. Případ eskalovaný zástupci opozice. V areálu Na Smetance byla oplocená plocha v r. 2014 pronajata za příznivých podmínek (10 Kč/m2) spolku Zelená zahrada na provoz komunitní zahrady. Smlouva na dobu určitou byla v r. 2015 prodloužena, avšak v r. 2016 již prodloužena nebyla. Důvodem byl zájem školy na sportovním využití pozemku a záměr MČ na vybudování multifunkčního sportoviště. Škola nabídla spolku alternativu v jiné části pozemku, MČ rovněž doporučila jinou alternativu s vědomím, že komunitní zahrady jsou pozitivním jevem v městském prostředí. Nabídka alternativ však spolkem nebyla využita a MČ byla opakovaně veřejně zástupci spolku a uživateli zahrady kritizována za neprodloužení smlouvy.

Příkladů práce v orgánech MČ by bylo možno uvést podstatně více, z důvodu neúměrné délky dokumentu je ale neuvádíme. Jsme však připraveni k diskusi na základě dotazů našich členů, příznivců a zájemců o spolupráci. Rádi Vám podáme další informace o naší činnosti na radnici MČ Praha 2 a uvítáme Vaše nápady a podněty do programu pro příští volební období.

Výbor a klub zastupitelů OSB

Témata:OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2