za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Pokuta od ÚOHS a odpovědnost za škodu – další dějství ostře sledovaného případu z Prahy 2

Pokuta od ÚOHS a odpovědnost za škodu – další dějství ostře sledovaného případu z Prahy 2


Kontrolní výbor (KV) Zastupitelstva MČ Praha 2 se na jednání 9. ledna 2014 opět zabýval případem odpovědnosti za škodu vzniklou městské části úhradou pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem pokuty byl správní delikt v případě veřejné zakázky, podle níž bylo v roce 2009 uzavřeno s firmou PM Partners šest smluv (prostřednictvím správních firem) na správu a provoz zdroje tepelné energie a dodávku a odběr tepla pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody. Tyto smlouvy pak byly sedmnácti dodatky prodlužovány až do konce roku 2011. ÚOHS se tímto případem začal zabývat a v srpnu 2012 udělil MČ pokutu.
Kontrolní výbor kauzu sledoval a projednával v roce 2013 vícekrát a po krůčcích jej posunoval podle zadání zastupitelstva. Na posledním jednání 9. ledna KV plnil úkol z usnesení ZMČ č. 276 ze dne 18.11.2013, tj. navrhnout další postup z důvodu identifikace osoby nebo osob, které jsou odpovědné za škodu 300.000,- Kč. Po delší rozpravě a několika návrzích a protinávrzích (jeden z nich jsme podali i za OSB), bylo nakonec přijato kompromisní usnesení, že „zejména s ohledem na skutečnosti uvedené v Rozhodnutí ÚOHS č. S69/2012 ze dne 14.8.2012 lze odpovědnost stanovit tak, že ji nesou předkladatelé a členové RMČ, kteří hlasovali pro usnesení RMČ č. 357 ze dne 9.6.2009 a č. 127 ze dne 17.3.2009 a ti, kteří hlasovali pro přijetí usnesení, kterými byly schvalovány návrhy na prodloužení původních 6 smluv formou dodatků č. 1 – 17“.
Toto usnesení bude předloženo zastupitelstvu zřejmě i s dalšími návrhy na příštím jednání ZMČ dne 10. února. Jedním z důvodů, proč je třeba věc včas dořešit je, že nesmí dojít k uplynutí promlčecí lhůty (15.10. 2014). Pak by i ti zastupitelé, kteří nevymáhali škodu, mohli být ze zákona hnáni k odpovědnosti. Jistě si dokážete představit třaskavost tohoto tématu v příštích komunálních volbách.
Rekapitulace: Zájemce o podrobnější informace můžeme ujistit, že hromádka dokumentů souvisejících s případem by se mohla při vytištění měřit již ne na centimetry, ale spíše na decimetry. Pouhá rekapitulace celého příběhu by vydala na několik stránek. Nejdůležitější informace lze nalézt ve veřejně dostupných dokumentech, jakými jsou usnesení RMČ a rozhodnutí ÚOHS S69/2012. Případem se začalo zabývat i sdružení Oživení o.s., které napsalo MČ a všem jejím zastupitelům dopis dne 27.11.2013, o kterém jsme již informovali na našich webových stránkách.
Tedy k docela zamotanému případu alespoň co nejstručněji: Z rozhodnutí Rady MČ Praha 2 ze 17.3.2009 došlo k výpovědi tehdejších smluv (ke dni 30.6.2009). RMČ pak 9.6.2009 rozhodla o uzavření smluv s PM Partners, která v té době ještě nevlastnila na předmět podnikání platnou koncesi (nesoulad se zákonem byl v důvodové zprávě zdůvodněn dlouhou dobou výběrového řízení). O dva týdny později 23.6.2009 bylo zahájeno otevřené zadávací řízení, které však bylo 2.2.2010 zrušeno zadavatelem (MČ).
Posléze bylo 27.4.2010 bylo zahájeno nové zadávací řízení, které tentokráte 23.9.2011 zrušil pro změnu ÚOHS. Teprve následující rok se podařilo problém rozmotat.
Na základě otevřeného výběrového řízení zahájeného 20.3.2012 došlo do konce roku k výběru nového dodavatele a vypovězení smlouvy PM Partners. Mezitím původní i nová rada (po volbách 2010) rozhodovala o prodlužování smluv formou sedmnácti dodatků, o nichž se zmiňuje rozhodnutí ÚOHS (tj. až do 20.12.2011). Pro úplnost dodejme, že dodatků bylo celkově více, až do vypovězení smluv. Ty však ÚOHS nezmiňuje a v roce 2012 již běželo poslední, úspěšně dokončené výběrové řízení.
K událostem roku 2012 lze přidat i to, že tehdejší starosta J. Paluska (předkladatel příslušných materiálů do RMČ) byl na základě trestního oznámení od Transparency International obviněn za porušení povinností při správě cizího majetku. V roli starosty byl vystřídán, složil mandát zastupitele a opustil řady ODS. V kauze PM Partners bylo podáno v únoru 2012 trestní oznámení i od OSB a následně jsme o této věci informovali starostku i ostatní zastupitele.
Obdržet pokutu od ÚOHS kvůli veřejné zakázce není v tuzemských podmínkách nic až tak neobvyklého. Ostatně, i v rozhodnutí ÚOHS v případu Prahy 2 se uvádí, že pokuta má s ohledem na výši hluboko pod možným maximem zejména preventivní charakter. Na druhé straně, je obvyklejší takovouto pokutu uhradit, než rozhodnutí ÚOHS rozporovat. Uhradila ji tedy i MČ Praha 2. Ale teď co s tím? Vznikla škoda, nebo ne? Kdo a jakou míru odpovědnosti nese za vzniklou škodu? Jak ji lze vymáhat? Je správné uplatňovat zákoník práce (v případě zaměstnaneckého poměru či uvolněných členů rady) nebo občanský zákoník (odpovědnost neuvolněných zastupitelů)? Nevzniknou v důsledku vymáhání u soudu pro MČ vyšší výdaje než samotná pokuta?
Zastupitelstvo i kontrolní výbor v roce 2013 postupně řešili, zda škoda vznikla a poté podle jakého zákona posuzovat odpovědnost a určit, kdo je odpovědný. Byla vyžádána právní stanoviska od Ministerstva vnitra ČR i od Ústavu státu a práva Akademie věd. Zastupitelé ani členové kontrolního výboru nejsou právníci, resp. jen někteří (pozn.: a to ještě platí bonmot, že dva právníci mohou vytvořit nejméně tři právní názory). Těžko mohou vystřelit od boku částky, na které by pokuta měla být rozpočítána mezi jednotlivé členy všech Rad MČ, kteří v průběhu případu schvalovali příslušná usnesení. Zadání stanoviska advokátní kanceláři (jak navrhovala TOP 09) by přineslo MČ další výdaje. I právníci sdružení Oživení, kteří připouští při rozhodování Rady MČ vyšší míru odpovědnosti na straně předkladatele materiálu, uznávají, že v podobné věci není zatím v ČR použitelný judikát. Nakonec stejně bude muset rozhodovat soud. Praha 2 se tak stává jedním z průkopníků, jak takovýto případ rozmotat. Není divu, že tento případ je a bude pod drobnohledem jiných měst a obcí, jejichž radní i zastupitelé možná začnou uvažovat po příštích volbách o pojištění odpovědnosti za škodu.
Témata:Pokuty od ÚOHS  ČSSD  Strana zelených  TOP 09  ODS  OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2