za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Program OSB 2014

Program OSB 2014

7. září 2014

Správa majetku a prodej domů a bytů

Dokončení prodeje domů a bytů oprávněným nájemníkům, kteří o něj projeví zájem. Za dostupných podmínek, srovnatelných při prodeji po domech i po bytech. Obec může být v roli spolumajitele zbývajících bytů. Obci by měl zůstat fond potřebný pro plnění sociálních funkcí. Ne všechny strany však mají podobný názor.

Správu domů a bytů vykonávat tak, aby nedocházelo k dalšímu chátrání. Zajistit řádnou technickou dokumentaci. Realizovat opravy k dosažení standardní úrovně, a to i s využitím výnosů z prodeje. Počet nepronajatých bytů a nebytových prostor musí být minimalizován. Zvýšit efektivitu výkonu správy majetku, posílit kontrolu ze strany úřadu i veřejnosti. Větší vstřícnost k nájemníkům a součinnost s nimi při správě domu.

Prodej pozemků pod dříve prodanými domy podle nového občanského zákoníku řešit také za dostupných podmínek. Bez nátlaku, bez soudních tahanic. S motivačními slevami jako při prodeji domů, s možností dlouhodobých splátek.

Správou majetku se dlouhodobě zabýváme v tématech: Půdní vestavby   Správa majetku  Prodej domů a bytů  Prodej pozemků pod privatizovanými domy

Bydlení a nájemné

Nájemné nezvyšovat. Obec není podnikatel s bydlením, ale poskytovatel sociálního bydlení (po dokončení prodeje) a jistot pro dlouhodobé rezidenty. Podpora výměn bytů. Zachovat stávající tzv. „férové nájemné“ i po změnách smluv nebo výměně bytu. Citlivě řešit přechody nájmů, bez nátlaku, s respektem k minimálně dvouleté lhůtě ze zákona.

Sociální bydlení musí být dostupnější (i pro nájemníky z privátních domů). Je třeba zmírnit výběrová kritéria. Nevymýšlet lokální specifika, ale koordinovat a spolupracovat v politice bydlení s jinými městskými částmi.

Bydlením a nájemným se dlouhodobě zabýváme v tématu: Bydlení a nájemné

Hospodaření

Vyrovnaný rozpočet. Úspor dosahovat i s využitím konkurenčního prostředí. I služby podle dlouhodobých smluv lze přesoutěžit. Nadále využívat elektronické aukce. Žádné velké investiční projekty bez důkladné rozvahy, veřejné diskuse a kontroly. Výtěžek z nájmů zpět do bydlení, nikoliv hlavně do parků. Využít více dotační tituly.

Transparentní hospodaření pod kontrolou veřejnosti. Zveřejňovat údaje o veřejných zakázkách, smlouvách, rozpočtu a jeho čerpání, o správě majetku (ekonomické údaje po jednotlivých domech) apod. Přehledně, přívětivě, nejen pod tlakem zákona.

Hospodařením obce se dlouhodobě zabýváme v tématech: Správa majetku  Prodej domů a bytů  Prodej pozemků pod privatizovanými domy  Pokuty od ÚOHS

Otevřená radnice a spoluúčast občanů

Informovat o rozhodování orgánů MČ. Zveřejňovat zápisy z výborů i komisí, důvodové zprávy a podklady, usnesení a záznamy o hlasování.

Naslouchat občanům, jejich názorům a podnětům. Průběžně, nejen jednou za čtyři roky nebo až po podání petice. Lepší jsou dotazy/odpovědi, interpelace, veřejné diskuse, ale i participativní rozpočet nebo on-line ankety. Radnice je tu pro lidi a ne naopak.

Podpora občanských iniciativ ve prospěch aktivního, pestrého a kvalitního života v obci.

Zprůhledněním a transparentností rozhodování se zabýváme v tématech: Odvolání ředitelky ZŠ u sv. Štěpána  Konec ZŠ Legerova  Interpelace  Pokuty od ÚOHS

Sociální péče

Podpora seniorům, mladým rodinám s dětmi i spoluobčanům v nouzi. Podpora organizacím poskytujícím sociální péči. Dostupné a kvalitní jesle a školky, pečovatelské služby, rozšíření jejich kapacit. Kvalitní a dostupné sociální bydlení.

Aktivní život a zkušenosti seniorů obohacují kvalitu života v obci, proto si zaslouží její podporu. Včetně mezigeneračních kontaktů a zachování historické paměti lidí a míst, kde žijeme. Podpora aktivního stáří – zájmy, kultura, sport.

Sociální péčí se dlouhodobě zabýváme v tématech: Sociální péče  Bydlení a nájemné

Bezpečnost

Bezpečná čtvrť bez hazardu, drog, prostituce, násilí a kriminality. Pro občany je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku. K tomu vede efektivní prevence, spolupráce s občany, policií ČR a okolními MČ, více strážníků v ulicích a modernizace bezpečnostních technologií.

Bezpečností se dlouhodobě zabýváme v tématu: Bezpečnost

Životní prostředí, doprava a rozvoj obce

Parky a zeleň pro lidi, nejen pro ocenění. S koncepcí, efektivní správou a s rozumnými náklady.

Psi ve městě jsou fenomén doby. Podpoříme soužití pejskařů a ostatních na bázi slušnosti, pouze s přiměřenou regulací a zákazy. S motivací k ohleduplnosti a čistotě. Využívání veřejného prostoru všemi cílovými skupinami je možné i s pomocí časově omezených výjimek.

Čistota, odpady a další. Co nejvyšší úroveň čistoty a úklidu. Efektivní odpadové hospodářství – sběr komunálního, tříděného, velkoobjemového odpadu. Úspory energií. Omezení hluku. Využití vnitrobloků.

Doprava. Podpoříme snížení negativního vlivu magistrály i ve vazbě na budování okruhu a dostupnou hromadnou dopravu. Zlepšení podmínek pro parkování, pěší a cyklistickou dopravu.

Rozvoj území. Respektování převážně rezidenčního charakteru území, podpora vyváženého a rozumně plánovaného rozvoje území s ohledem na vazby do okolí.

Životním prostředím se dlouhodobě zabýváme v tématech: Životní prostředí  Doprava  Psi ve městě  Veřejná zeleň, parky, hřiště

Vzdělávání, volný čas, kultura a sport

Školy a vzdělávání. Služby a kapacity jeslí a mateřských škol odpovídající poptávce. Kvalitní a profilovaná výuka v základních školách. Žádné necitlivé rušení a „stěhování“ škol. Podpora mimoškolních aktivit, sportovního vyžití a zdravého stravování. Využití zázemí i pro vzdělávání dospělých.

Kultura a sport. Obojí nás obohacuje a kultivuje, přispívá ke zdraví duševnímu i fyzickému. Lze však pořádat méně honosných akcí a zajistit více kultury pro všechny. Lze více zapojit a podpořit aktivní spoluobčany. I formou grantů. Podobně ve sportu podporovat dobré nápady a využití hřišť, tělocvičen i veřejného prostoru.

Školstvím, kulturou a sportem se dlouhodobě zabýváme v tématech: Konec ZŠ Legerova  Kultura  Sport  Veřejná zeleň, parky, hřiště  Odvolání ředitelky ZŠ u sv. Štěpána

Podpora podnikání

Využití místních podnikatelů pro obecní zakázky. Dostupné nájmy nebytových prostor.

Témata:Volby 2014  OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2