za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › První interpelace občanů i zastupitelů na jednání ZMČ dne 17.6.2013

První interpelace občanů i zastupitelů na jednání ZMČ dne 17.6.2013

19. června 2013 | Ing. Jaroslav Šolc

V pondělí 17. června se konalo 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha 2, které bylo historicky prvním s možností uplatnit interpelace - od občanů i zastupitelů. S iniciativou na úpravu jednacího řádu, která to umožnila, přišli již v únoru OSB. Dlužno říci, že nápad nalezl podporu starostky J. Černochové (ODS). Ta ustavila pracovní skupinu ze zástupců všech stran, k právnickému doladění návrhu přispěl úřad a v dubnu byla úprava jednomyslně schválena. V červnu se tak mohla konat úspěšná premiéra.

Interpelace občanů: v půlhodinovém bloku od 18h (tedy po třech hodinách od zahájení zasedání), nově vyhrazeném pro interpelace občanů, zazněly tři premiérové příspěvky. Paní Šímová uplatnila písemnou interpelaci k problému ochrany před hlukem na území Prahy 2. V její nepřítomnosti text přednesla starostka. Podnětem byly úvahy o konání hudební akce pod širým nebem na Karlově náměstí. Jsou ale i jiné zdroje hluku ve veřejném prostoru a paní Šímová navrhla zastupitelům, aby se nadbytečným hlukem, neúnosným pro obyvatele z okolí místa konání akcí, začali důsledně zabývat. Paní starostka přislíbila písemnou odpověď, zmínila své zatím neúspěšné úsilí o změnu vyhlášky, která by pomohla v regulaci hluku z nočních podniků. Z. Lochmann (TOP09) přidal ujištění, že se problematikou bude zabývat komise životního prostředí, které předsedá.

Druhou interpelaci přednesla paní Trnková, která si stěžovala na smluvní podmínky, které stanovuje společnost Pražské kanalizace a vodní toky pro připojení na kanalizační systém. Podle ní společnost těží z monopolního postavení, ukládá majitelům domů zajistit kontrolu znečištění, resp. nabízí jim toto jako placenou službu. Přesáhnutí limitů znečištění je tvrdě sankcionováno. Odpověď bude rovněž písemná, nicméně starostka i vedoucí odd. správních agend p. Jícha poukázali na to, že v této věci nemá MČ žádné kompetence a je nutno vznést podnět na úrovni zastupitelstva hl. m. Prahy. O intervenci byli starostkou požádáni radní za TOP09, neboť tato strana v současné době magistrát vede.

Třetí občanskou interpelaci přednesl pan Komárek. Poukázal na nevyhovující politiku sociálního bydlení, která v kombinaci s postupem úřadu (9 měsíců nevyřízená žádost o rozšíření nájemní smlouvy) nepřispívá ke stabilizaci a jistotám dlouhodobých rezidentů v Praze 2. S využitím vlastní zkušenosti při řešení přechodu nájmu vznesl otázky na důvody uzavírání nájemních smluv na dobu určitou, uplatňování sazby nájemného 120 Kč/m2, nezohledňování kvality bytu a lokality či množství volných nepronajatých bytů. Dotázal se pak zejména na vizi MČ v oblasti dlouhodobého a dostupného bydlení pro běžné občany. Místostarostka Jechová (SZ) jako radní odpovědná za problematiku bydlení a sociální politiku přislíbila písemnou odpověď i možnost osobního rozhovoru k této věci.

Interpelace zastupitelů: stejně tak poprvé byla na konci schůze dána možnost pro interpelace zastupitelů. Využili ji za OSB rovněž tři zastupitelé. J. Šolc navrhl, povzbuzen podporou v případu interpelací, další opatření v oblasti transparentnosti a participace občanů. Včetně zřízení nové komise rady pro systémový přístup k problematice po vzoru jiných MČ v Praze a obcí v ČR (kompletní text v příloze). Starostka J. Černochová přislíbila návrh projednat přes léto s ostatními stranami tak, aby na příštím ZMČ bylo jasné stanovisko rady, případně výstup.

D. Kůta upozornil na případ nesmyslného plošného a striktního uplatňování tzv. základního nájemného ve výši 120 Kč/m2 bez ohledu na polohu a kvalitu bytu. Poté, co jedné nájemnici (dokonce zaměstnankyni školské organizace podporované MČ P2, která si přidělený holobyt v lokalitě pod Nuselským mostem za své náklady uvedla do standardu) vypršela smlouva na sociální bydlení se slevou - s nájmem ve výši 90 Kč/m2, tedy tím samým, který má podepsána většina obecních nájemníků v tzv. férovém nájemném, jí bylo umožněno prodloužení nájemní smlouvy jen za základní nájemné, tedy za 120 Kč/m2 a s radou, že se nájem může pokusit vydražit levněji v dražbě (v tomto domě již předtím proběhla dražba lépe položeného bytu za cca 70 Kč/m2!). Než aby podstupovala toto zásadní existenční riziko, raději se odstěhovala z Prahy a bude zajímavé sledovat, kdy a za jaké nájemné MČ tento byt obsadí. S ohledem na neatraktivní lokalitu domu i bytu samotného není vyloučeno, že za obdobných a možná horších podmínek, které předtím nájemnici byly odmítnuty a navíc s mnohaměsíční prodlevou, bez jakéhokoliv příjmu z nájemného do doby obsazení bytu.

Třetí interpelaci přednesl P. Hejna. Rovněž k problematice bydlení a nájemného, resp. k podivným praktikám radnice, uplatňovaným při přechodu nájmu na pozůstalé. Ačkoliv občanský zákoník zaručuje dvouletou nájemní smlouvu (pro seniory nad 70 let bez časového omezení a pro nezletilé do dosažení věku 20 let) při zachování stejných podmínek včetně výše nájemného, schvaluje rada MČ usnesení ve stylu chytré horákyně, kdy zároveň souhlasí s přechodem nájmu podle zákona a současně i s uzavřením nájemní smlouvy se sazbou 120 Kč/m2 (tzv. základní nájemné). To bez ohledu na lokalitu a kvalitu bytu. Občané z neznalosti, nebo kvůli obavě z rizika neprodloužení smlouvy (uzavírané ovšem též na dva roky), se obávají využít zákonné možnosti (trvat na současné výši nájemného, jak to zákon předpokládá). P. Hejna by možnost uzavřít smlouvu za vyšší cenu a jiných podmínek pro nájemce mohl pochopit pouze v případě, že by MČ nabídla nájemci jiné výhody, např. smlouvu na dobu neurčitou či na výrazně delší období, než zmíněné dva roky. Nebo alespoň se zárukou jejího opakovaného prodlužování. Ostatně, nájemníci v domech určených k privatizaci takovou možnost mají. Místostarostka Jechová požádala o písemné znění interpelace s tím, že bude písemně zodpovězena. J. Vaněk se domníval, že by snad bylo nutné na každý byt vypracovat posudek, aby se získal přehled o možné výši požadovaného nájemného, které by zohledňovalo lokalitu, stav bytu, jeho umístění atd. P. Hejnou byl ubezpečen, že Praha 6 takto nájemné určuje, tedy v domě může být u každého bytu jiné. Využívá přitom znaleckých posudků na domy v každé lokalitě, které byly vypracovány v souvislosti s odprodejem bytů nájemníkům.

Závěrečná informace a doporučení

Docela vydatná premiéra interpelací, že? Zbývá dodat, že podle pravidel o formě vypořádání interpelace rozhoduje interpelovaný. Písemná odpověď je povinná do 30ti dnů. Interpelace i odpovědi jsou zveřejňovány, a to na webových stránkách Prahy 2 a jsou též zakomponovány do zápisu ze zasedání. Máte-li problém, který lze zobecnit a sdílet včetně vyjádření MČ s jinými občany, zvažte, zda jej nepředložit formou interpelace. Třeba již v září. Doporučujeme seznámit se s postupem. Je uveden v §23a jednacího řádu zastupitelstva, nebo v článku zveřejněném na webu MČ před 15. zasedáním ZMČ (Občané mohou interpelovat své zastupitele). Je vhodné učinit písemnou přípravu a přinést výtisk Vašeho textu k odevzdání. Pozor na nutnost přihlášky do 17h a na časový limit 3 minuty pro vystoupení občana. Držíme Vám palce a přejeme co nejvíce uspokojivých odpovědí na všechny kvalitně připravené interpelace k tématům dotýkajícím se správy MČ Praha 2.

Ke stažení:Interpelace 170613 [186.3 kB, PDF]
Témata:Interpelace  Prodej domů a bytů  Veřejná zeleň, parky, hřiště  Bydlení a nájemné--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2