za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Stanovisko OSB k prodeji domů a bytů v souvislosti s vyjádřením MV ČR

Stanovisko OSB k prodeji domů a bytů v souvislosti s vyjádřením MV ČR

25. listopadu 2016

Nejprve považujeme za důležité připomenout, že prodej domů a bytů oprávněným nájemníkům byl jedním ze stěžejních bodů programu OSB. Téma jsme iniciovali již před rokem 2010 a vstupovali jsme s ním do voleb v roce 2010 i 2014. V rámci našeho koaličního působení na radnici Prahy 2, kdy za prodej odpovídá naše místostarostka Mazancová, byly dokončeny prodeje domů družstvům z dílčích zakázek 1 – 4 (tzv. balíčků). Nastartovali jsme dříve nerealizovaný a procesně mnohem náročnější prodej po bytových jednotkách. Iniciovali jsme zahájení prodeje domů z tzv. 5. balíčku novou zakázkou poté, co došlo k dlouho očekávanému rozhodnutí ÚOHS.

Do března 2016 tak bylo zastupitelstvem k prodeji schváleno celkem 25 domů (3 po BD+22 po BJ). Pro dalších 31 domů byly zhotoveny znalecké posudky, 18 z nich prošlo kladně akceptačním řízením, 7 nesplnilo akceptační podmínku (akceptace koupě min. 70% bytové plochy oprávněnými nájemci), u 6 domů nebylo akceptační řízení zahájeno předáním nabídky ke koupi. Pro úplnost dodáváme, že zbývá ještě 32 dalších domů schválených k prodeji, kde posudky dosud nebyly zpracovány.

Od léta 2016 bylo třeba řešit situaci, kdy byly vysloveny některé otázky, týkající se uznatelného stáří posudků a vývoje cen nemovitostí v Praze. Po novelizaci zákona o hl. m. Praze i otázky, k jakému okamžiku se vztahuje cena v místě a čase obvyklá a zda zastupitelé v okamžiku hlasování mají všechny potřebné podklady k rozhodování. Bez vyjasnění těchto otázek nebyla získána dostatečná podpora k pokračování ani v rámci koalice, což se projevilo neschválením usnesení k bodům prodeje, která předložila místostarostka Mazancová 19. 9. na 9. řádném zastupitelstvu. Následně probíhala v koalici diskuse, jak pokračovat v prodeji dál.

Dne 19. 10. se konala setkání s nájemníky domů s dříve zpracovanými posudky, na nichž zástupci všech tří koaličních stran potvrdili vůli pokračovat v prodeji a informovali, že prozatím nedošlo ke konečné dohodě o detailech dalšího postupu. Byl rovněž akceptován návrh konzultovat některé otázky s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, jako nejvyšším metodickým orgánem pro oblast výkonu samosprávy a to i ve věcech nakládání s majetkem obcí.

Z vyjádření MV ČR zaslaného dopisem ze dne 7. 11. 2016 vyplývá několik důležitých informací, přestože sdělení má doporučující charakter, právně nezávazný. Stanovisko ministerstva se opírá zejména o §36 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze. K otázce času určení ceny obvyklé uvádí, že směrodatný je okamžik právního jednání, tedy okamžik, kdy na konci celého procesu zastupitelstvo rozhoduje o souhlasu s prodejem. Dále, že akceptovatelný je i okamžik rozhodnutí o přijetí a zveřejnění záměru na úřední desce, tedy min. 15 dnů před ZMČ. Od stanovení ceny posudkem by neměla uplynout doba nepřiměřeně dlouhá, resp. nemělo by dojít k podstatnému nárůstu obvyklé ceny. MV ČR rovněž potvrdilo skutečnost, že na koupi není právní nárok a že posuzování ceny konkrétního domu ad hoc před zahájením procesu prodeje nepovažuje za porušení rovného zacházení. K dokumentaci slev v podkladech pro hlasování zastupitelů stanovisko MV ČR neshledalo závady a dále vyjádřilo názor k uplatňovaným slevám při prodeji po bytech. Obě slevy, tj. za omezení dispozičního práva (až 30%) i za nevyužití možnosti pětiletého splácení (13%), považuje za důvodné. Výhrady však byly uvedeny k výši těchto slev. Je třeba konstatovat, že MV ČR nemělo k dispozici všechna externí odborná vyjádření odůvodňující uvedené slevy a jejich výši, která jsou uváděna v důvodových zprávách. S ohledem na tuto skutečnost byly poskytnuty MV ČR další podklady (zpráva znaleckého ústavu NSG Morison ze září 2015). V dopise ze dne 21. 11. se pak ministerstvo vnitra vyjádřilo k dílčí otázce výše slevy související s režimem splácení kupní ceny tak, že z jeho hlediska obstojí vůči požadavkům plynoucím ze zákona o hl. m. Praze.

OSB konstatuje, že zejména době kriminalizace komunální politiky a manipulativních tlaků některých zástupců opozice považuje vyjasnění výše uvedených otázek za důležité pro získání podpory k pokračování prodeje. Splnění podmínek vyplývajících ze zákona o hl. m. Praze považujeme za samozřejmé a vždy jsme se snažili a budeme snažit, aby nebyly důvody k pochybnostem. Dosud uplatňované slevy považujeme za odůvodněné, nebráníme se však další odborné argumentaci. V této souvislosti doplňujeme, že sleva za omezení dispozičního práva byla v Pravidlech postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve stejné výši začleněna ještě v minulém volebním období, tj. za aktivní účasti dnešních opozičních kritiků. Přestože došlo k některým nečekaným komplikacím, i nadále učiníme vše pro to, aby prodeje pokračovaly. Místostarostka Mazancová má naši plnou podporu. Oprávněné nájemníky tímto žádáme o pochopení, bohužel, ne vše jde tak snadno a rychle, jak bychom si vy i my přáli.

Klub zastupitelů a výbor spolku OSB,

dne 24. 11. 2016

Témata:Prodej domů a bytů--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2