za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Vyhlášení výsledků soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aneb "Olympiády" v DDM Praha 2

Vyhlášení výsledků soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aneb "Olympiády" v DDM Praha 2

15. června 2018 | Bc. Jana Zárybnická

Každoročně se děti z celé Prahy účastní olympiád v mnoha kategoriích – od těch nejmenších po téměř dospělé. Jde o prestižní klání, kde děti ze základních a středních škol soutěží v českém, anglickém nebo německém jazyce, matematice, dějepisu, zeměpisu, biologii, chemii či fyzice a dalších kategoriích. Dům dětí a mládeže Praha 2 je ve většině kategorií pořadatelem obvodních kol pro školy na Praze 1 a 2. V některých předmětech následně organizuje i krajská kola pro region Praha a dne 6.6. 2018 se právě v DDM P2 slavnostně vyhlašovaly výsledky v matematickém Klokanovi, Olympiádě v českém jazyce, v soutěži v cizím (anglickém) jazyce, v Biologické olympiádě, Fyzikální olympiádě, v Programování, Radioelektronice, v Pythagoriádě a v neposlendí řadě se rozhodovalo O nejlepší škole Prahy 2.

Předány byly ceny vítězům dvou krajských a sedmi obvodních kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve 27 kategoriích. Celkem bylo oceněno 138 soutěžících. A co je cílem těchto Olympiád? V českém jazyce je to především umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Soutěž v anglickém jazyce má v rámci soutěží v cizích jazycích každoročně nejvíce účastníků. Stoupající počet soutěžících odráží i realitu 21. století, kdy je angličtina považována za mezinárodní jazyk a školních kol se v současnosti účastní až 25 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je British Council.

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je Goethe Institut. Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech. Je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Kategorií je hned několik, a to cvrček, klokánek, student, junior, kadet a benjamin. Cílem matematické olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Letos se konal již 67. ročník.

Obdobně je tomu u soutěže v programování, kde děti rozvíjejí také logické myšlení. Technická soutěž v radiotechnice vznikla na konci sedmdesátých let na podporu stále rostoucího zájmu o tento moderní obor. Jejím vyhlašovatelem byli radioamatéři, organizovaní v tehdejším Svazarmu. Později se k nim připojila další odbornost, elektronika. Od roku 1991 se k soutěži připojily i DDM v České republice. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Od r. 1978 byla připravována ve Výzkumném ústavu pedagogickém Praha. Od června 2009 byl garantem této soutěže NIDM MŠMT, od roku 2014 je garantem soutěže NIDV. Soutěž je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Biologická olympiáda vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání a nejlepší z nich také připravovat na reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě.

Fyzikální olympiáda nabízí zájemcům o fyziku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci fyziky, matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky. Nakonec se vyhlašovala Soutěž o nejlepší školu Prahy 2 v oblasti vědomostních soutěží MŠMT. Jedná se o obnovenou soutěž, kdy jsou porovnávány výsledky žáků základních škol Prahy 2, a to obvodních kol pro Prahu 2. Na prvních třech místech se umístily školy: Kladská, Slovenská a Na Smetance. Na děti můžeme být oprávněně pyšní a ještě jednou gratulujeme!

Témata:Vzdělávání  Jana Krám Zárybnická--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2