za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Z diskuse na 5. výroční členské schůzi

Z diskuse na 5. výroční členské schůzi

20. února 2013 | Ing. Zdeněk Králíček

ZÁZNAM DISKUSE:

K celkovému zaměření činnosti OSB:

Jeden z účastníků má dojem, že OSB žije v přílišné izolaci, vytváří si svůj vlastní prostor a tím ztrácí sympatie veřejnosti jako politický subjekt. Domnívá se, že to je i důvodem nižší účasti na výroční schůzi než tomu bylo v minulých letech. Dotýká se i ankety, která byla určena jako neveřejná jen pro členy OSB. Představitelé sdružení dle jeho názoru neoslovují dostatečně ostatní občany jinými aktivitami, než je koupě bytů. Při této tendenci nevidí možnost získání většího počtu voličů, které by pro realizaci svých možností OSB potřebovali.

Na to navazuje i názor účastníka, který je kontaktní osobou v domě. Anketa by měla oslovit ještě více občanů i mimo OSB, jejich sympatizantů, běžných občanů. Nabízí se sám s pomocí.

Další příspěvek do diskuse formuluje účastník v otázce, s kým by za současného spektra politických subjektů, které jsou na radnici, OSB zamýšlí např. spolupracovat v koalici?

Otázkou ztráty atraktivity OSB se zabývá účastnice, která vidí nebezpečí možného budoucího poklesu členské základny rozhodnutím radnice privatizovat zatím byty či celky 135 domů. Lidé z vyloučených domů mohou vidět jako zbytečné být členem sdružení.

Odpovědi: OSB by uvítali podporu i nečlenů OSB, např. nájemníků privátních a dříve privatizovaných domů a začali proto rozšiřovat aktivity zejména v oblastech transparentní správy majetku obce, školství, dopravy, pejskařů i bezpečnosti. To potvrzuje i spokojenost pracovníků některých škol, se kterými zástupci OSB jednali. Všímají si také oblasti sociální, a to aktivní kritikou nedostatků v nově přijatých zásadách sociálního bydlení i tvrdosti některých záměrů při uvažovaném zdražování nájmů v oblasti nájemného (přechod nájemného po smrti nájemce). Samozřejmě nejsou výbor a zastupitelé zcela spokojeni se sítí domovních kontaktů, s vlastní propagací práce při skutečnosti, že ne všichni lidé jsou vybaveni výpočetní technikou, mají proto obtížný přístup na webové stránky, Novinky, Osobáček. Tedy k elektronickým médiím, která poskytují aktuální informace o činnosti OSB. Zde je třeba více svépomoci v domech, neboť studovat vývěsky v přítmí chodby je málo produktivní, pokud tam vylepené informace po nějakou dobu vydrží…..

Konečně, proniknout do celostátních medií je obtížné pro všechna občanská sdružení, pokud nepřicházejí s tzv. „černou kronikou“. Inzerce je nákladná a v minulém roce uhradila příspěvky jen cca polovina členů. Na dotaz, s jakým subjektem spolupracovat ve volbách, informoval předseda sdružení obecně o svých rozhovorech s ostatními stranami, zastoupenými nyní na radnici. Je paradoxem, že jistou dávkou vstřícnosti disponovala ODS (po této zmínce to v sále zašumělo údivem), o jejíchž počinech při našem „uvítání“ víme své. SZ nemá zájem prodávat žádné byty, ČSSD je neaktivní ve všech směrech. TOP 09 má jednak rozpačitý přístup k privatizaci, když lituje úbytek výnosů z pronájmu a navíc je hegemonem názoru prodat, ale za ceny bytů blížících se bytům novým. Také se netají názorem, že OSB pro ně není rovnocenným partnerem. Tedy - otázky kooperace ukáží až volby a v nich se z uvedených důvodů musíme všichni snažit dosáhnout co nejlepšího výsledku.

K otázkám privatizace: byly vzneseny dotazy, kdy se prodávat začne, resp. kolik bytů lze v dosavadní funkčním období očekávat prodaných, když v polovině období nevíme zcela nic; jak dopadá spor v otázce, zda byt prodávaný nájemci je volný nebo obsazený; jak se zachovat, když radnice nabídne cenu neúměrně vysokou ve vztahu ke stavu domu a jaký je poslední vývoj v otázkách ceny v majetkovém výboru?

Odpovědi: podle sdělení zástupce starosty Ing. Vaňka probíhá nyní výběr realizačních firem, které budou jménem radnice prodej organizovat (v současnosti distribuovaný dopis nájemcům v prodávaných domech). Tento proces posuzování podmínek potrvá cca do května t.r.. Do té doby nejsou schopni agendu nabídek, včetně kupních cen zahájit.

Spor o klasifikaci prodávaného bytu nájemci jako volného či obsazeného přehlasovala koalice na stanovisko, že půjde o byt volný - neboť tímto aktem padá dosavadní klapka pronájmu na dobu neurčitou. Pravidla nahrazují koeficient obsazenosti v tom směru, že cena bude vycházet z cen v místě obvyklých a bude možno využít slevy max. 30 % po dobu neprodejnosti bytu 10 let (za každý rok 3%). Cena však nesmí klesnout pod 22 tis/m2, jinak nelze slevu využít v plné výši. V případě, že cena nabídky bude ve vztahu k jakosti bytu neúměrně vysoká, mohlo by být využito získání objektivního, právního názoru ke stížnosti. OSB jsou připraveni se členů zastávat, nejdříve po získání prvních zkušeností z odhadů.

K otázkám činnosti správcovských firem a neobsazených bytů - kritika účastnice, že v domě 1.kategorie, kde bydlí již čtyři roky, není řešena otázka vytápění a to ani SF, ale ani odborem OMI. Zatím bylo málo účinné i zapojení advokáta z vlastních prostředků žadatelky. Uvítala by pomoc OSB poskytnutím všech podkladů k publikování případu v mediích.

Účastnice vyslovuje podiv nad délkou neobsazenosti některých bytů v domech. Přitom slyší od SF i MČ stesky nad nedostatkem finančních prostředků v rozpočtech

Odpovědi: OSB uvítají systematické hlášení každého případu lajdáctví, nepořádku a nehospodárnosti a volných bytů přímo nájemníky domu. K tomu vybízíme stále, jako opoziční boj proti současnému systému využívání různých firem na mandátní smlouvy. Za rok 2011 prosadili OSB u bývalého starosty vyhotovení sestav o neobsazenosti obytné plochy v jednotlivých domech ve všech ulicích, ve kterých má obec domy ve správě. Stejně tak jsme požádali i o vyčíslení nákladů na provoz jednotlivých domů ve srovnání s inkasem nájemného. Příslib starosty zopakovat podobnou sestavu každý rok v zájmu propočtu vysokých ztrát na nájemném z důvodů neobsazenosti za rok 2012, radnice zatím nesplnila a bude urgována. Dopady budeme publikovat.

Otázka k sociálním opatřením: účastnice upozorňuje na neplnění bývalým starostou poskytnutého slibu slevy na nájemném v případě, že byt obývají manželé v důchodovém věku

Odpověď: MČ v poslední době vypracovala nové podmínky sociálního bydlení, které zrušují vše, co bylo dříve. V nových směrnicích vidí OSB řadu tvrdostí právě v podobných případech, zejména jde-li o předání sociálně vhodných bytů jiným nájemcům, kde se nájemné dostává dokonce na vyšší částku, než je férové nájemné u ostatních nájemců nebo nájmů z aukcí. Zejména je v souvislosti s tím třeba upozornit na nepozornost některých nájemníků, kteří včas nepodepsali nabídku k podepsání dodatku k nájemní smlouvě ve formě tzv. férového nájemného, které jeho pohyb směrem vzhůru omezuje výhradně na dopady inflace (od roku 2015). Kdo dodatek nepodepsal, platí dnes tzv.základní nájemné dle cenových map, které se pohybuje až kolem 145 Kč/m2. OSB jsou připraveni i v otázkách nesrovnalostí v sociálních podmínkách pomáhat radu či intervencí svým členům.

Závěr: při projednávání programu byla přednesena výzva k doplnění počtu svých zástupců v komisích rady. Hledají se celkem o 3 zájemci pro komisi finanční, majetkovou a rozvoje. Rovněž by bylo vhodné, kdyby někteří zkušení odborníci rozpočtáři, plánovači, rozboráři, účtaři (např. čilí důchodci) byli ochotni čas od času při našem posuzování návrhů radnice spolupracovat. Volná diskuse je možná v prostorách naší kanceláře v Blanické 22, která je otevřena o pondělních a čtvrtečních odpoledních.

Ke stažení:Prezentace OSB 2013 - 5.výroční schůze [995.4 kB, PDF]
Výroční zpráva OSB za r. 2012 [175.7 kB, PDF]
Plán činnosti OSB na r. 2013 [106.8 kB, PDF]
Témata:OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2